ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุทธิดา ผาแดง
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก :ครูคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :