ชื่อ - นามสกุล :กาญจนา ภารบุญ
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก :การเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : การเงิน